Giới thiệu

Giới thiệu chung

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực quy hoạch xây dựng bao gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật và môi trường, thiết kế đô thị không gian kiến trúc cảnh quan, ứng phó biến đổi khí hậu, quy hoạch bảo tồn di sản; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin về khoa học công nghệ, thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Lập chiến lược, chương trình, kế hoạch 05 năm, hằng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Viện.

2. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao hoặc cơ quan nhà nước đặt hàng, bao gồm:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất về định hướng, chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; cơ chế chính sách phát triển đô thị và nông thôn, phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường, các loại công trình kiến

trúc khác;

2.2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, nghiên cứu phương pháp luận, biên soạn, ứng dụng về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật ở trong nước và trên thế giới;

2.3. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quy hoạch xây dựng;

2.4. Nghiên cứu, lập các đồ án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, hợp phần về quy hoạch xây dựng trong các quy hoạch cấp quốc gia và các quy hoạch khác theo quy định;

2.5. Nghiên cứu, lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, môi trường, thiết kế đô thị, kiến trúc, cảnh quan và các quy hoạch khác theo quy định;

2.6. Nghiên cứu, đề xuất việc lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường trong đồ án quy hoạch xây dựng.

3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc và các lĩnh vực quy hoạch khác liên quan. Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế, đề án, chương trình...

4. Điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, xây dựng, quản lý lưu trữ và cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị và kiến trúc. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và mô hình thông tin xây dựng (BIM) trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc và các lĩnh vực quy hoạch khác liên quan.

5. Xuất bản Tạp chí Quy hoạch xây dựng, trang Website và các ấn phẩm thông tin khác trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng; tổng kết lý luận và thực tiễn, tổ chức diễn đàn trao đổi, lý luận, thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

6. Tổ chức đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành quy hoạch xây dựng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, tư vấn, quy hoạch xây dựng và phục vụ cho việc cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch đô thị; tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ, quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, thiết kế đô thị và cảnh quan đô thị.

7. Thực hiện hợp tác, liên danh, liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật lĩnh vực quy hoạch, quy hoạch xây dựng bao gồm:

8.1. Tư vấn lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, các hợp phần trong các quy hoạch cấp quốc gia và các quy hoạch khác theo quy định;

8.2. Tư vấn lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn, các khu chức năng, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và môi trường, quy hoạch bảo tồn, thiết kế đô thị, kiến trúc, cảnh quan và các quy hoạch khác; đề án, chương trình phát triển đô thị, tái thiết, chỉnh trang đô thị; chương trình phát triển nhà ở; quy chế quản lý kiến trúc...

8.3. Tổ chức công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ phục vụ công tác quy hoạch, quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình, địa chính và các công tác chuyên ngành khác; kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành;

9. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc bao gồm:

9.1. Tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị, thủy lợi, giao thông và công trình thủy; khảo sát địa chất công trình;

9.2 Tư vấn thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng; tư vấn thiết kế cảnh quan; thiết kế, thi công trang trí nội, ngoại thất công trình; thi công mô hình, sa bàn;

9.3. Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công, thẩm tra hồ sơ dự toán, quyết toán công trình;

9.4. Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; thẩm định giá công trình xây dựng.

10. Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng, công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng và các loại quy hoạch khác; quan trắc và thí nghiệm môi trường.

11. Tổ chức triển lãm, sự kiện, trưng bày và giới thiệu về lĩnh vực quy hoạch xây dựng và kiến trúc và các lĩnh vực khác của ngành xây dựng.

12. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Viện theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động, dịch vụ có thu của Viện theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

(Theo Quyết định số 646/QĐ-BXD ngày 04/7/2024 của Bộ Xây dựng)

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Ban lãnh đạo:

Viện trưởng: PGS.TS.KTS Hoàng Vĩnh Hưng

Phó Viện trưởng: KTS Phạm Thị Nhâm

Phó Viện trưởng: Trần Thị Hồng Hạnh

Phó Viện trưởng: TS.KTS. Lê Quốc Hùng

2. Các đơn vị trực thuộc:

1.1. Phòng Tổ chức - Hành chính;

1.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

1.3. Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật;

1.4. Phòng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quy hoạch và kiến trúc cảnh quan;

1.5. Phòng Nghiên cứu chiến lược và chính sách phát triển đô thị;

1.6. Trung tâm Thông tin, Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

1.7. Trung tâm Quy hoạch xây dựng 1;

1.8. Trung tâm Quy hoạch xây dựng 2;

1.9. Trung tâm Quy hoạch xây dựng 3;

1.10. Trung tâm Quy hoạch xây dựng 4;

1.11. Trung tâm Kiến trúc, quy hoạch Hà Nội;

1.12. Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng;

1.13. Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng;

1.14. Trung tâm Khảo sát quy hoạch xây dựng;

1.15. Trung tâm Chuyển giao công nghệ quy hoạch xây dựng;

1.16. Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn;

1.17. Viện Quy hoạch môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn;

1.18. Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị;

1.19. Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung;

1.20. Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam;

1.21. Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Trụ sở chính: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc Gia

Số 10 - Hoa Lư - Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT:  04.222.10888 | Fax: 04.39764339

Email: info@viup.vn * Website: viup.vn

Liên hệ:

  • Phòng Tổ chức - Hành chính: 3.9742059 - 22210888 (máy lẻ 310)
  • Trung tâm Thông tin, Đào tạo và Hợp tác quốc tế: 04.22209977 - 04.22210888 (máy lẻ 413, 414)

- Miền Trung: Phân viện Quy hoạch đô thị nông thôn Miền Trung

ĐT: 05113.767876 | Fax: 0511.3760189
Email: trungtammientrung@yahoo.com * Website: viup.vn

Địa chỉ: Lô 66A, đường 30-4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Miền Nam: Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam

Điện thoại: 0283 8235 714| Fax: 0283 8220 090

Email: info@sisp.vn |         

Địa chỉ: Số 65 và 65 Bis, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh