Tin tổng hợp

Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016
Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016

Báo cáo đã chỉ rõ hiện trạng thực tế là tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhưng cơ sở hạ tầng chưa theo kịp, đã khiến cho các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn, phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường cấp thiết.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website