Tin VIUP

LNC 17- Khóa học quốc tế về liên kết tự nhiên và văn hóa trong quản lý di sản thế giới đã diễn ra tại Roros – Nauy từ ngày 6 đến 16 tháng 6 năm 2017.
Khóa học quốc tế về liên kết tự nhiên và văn hóa trong quản lý di sản thế giới

LNC 17- Khóa học quốc tế về liên kết tự nhiên và văn hóa trong quản lý di sản thế giới đã diễn ra tại Roros – Nauy từ ngày 6 đến 16 tháng 6 năm 2017.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website