Tin quốc tế

Thay đổi môi trường đô thị ở São Paulo
Thay đổi môi trường đô thị ở São Paulo

Càng ngày người ta càng nhận ra yêu cầu cấp bách về sự cân bằng kinh tế, xã hội và môi trường. Rất nhiều các thành phố trên thế giới lúc này đã triển khai nhiều chiến lược và chương trình nhằm đạt mục tiêu này. São Paulo (Brazil) là một trong số các thành phố đó.

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website