Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu Nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao năm 2023

Ngày 19/2/2024, VIUP tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở nhằm rà soát nội dung và chất lượng các nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao VIUP thực hiện năm 2023. PGS.TS.KTS Hoàng Vĩnh Hưng- Phó Viện trưởng VIUP, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

Theo đó, năm 2023 Bộ Xây dựng giao VIUP thực hiện 07 nhiệm vụ gồm: 05 nhiệm vụ VIUP được Bộ Xây dựng giao theo chức năng và 02 nhiệm vụ được Bộ xây dựng hỗ trợ chi gián tiếp.

Tại cuộc họp, các chủ nhiệm của 07 nhiệm vụ đã báo cáo tóm tắt nội dung công việc đã thực hiện và kết quả đạt được. Trên cơ sở đó, hội đồng có nhận xét, góp ý cho từng nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao theo chức năng năm 2023 mà VIUP thực hiện gồm:

Nhiệm vụ 1: Rà soát, góp ý bổ sung dự thảo Luật Quy hoạch đô thị, nông thôn

Nhiệm vụ 2: Tổng hợp rà soát, đánh giá công tác lập thiết kế đô thị riêng và lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị tại các thành phố lớn nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật ngành xây dựng trong lĩnh vực quản lý kiến trúc đô thị (giai đoạn 1: nghiên cứu cho 5 thành phố trực thuộc trung ương)

Nhiệm vụ 3: Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và rà soát, đánh giá nội dung về không gian ngầm trong đồ án quy hoạch chung tại các đô thị loại 1 nhằm đề xuất bổ sung một số nội dung về không gian ngầm để lồng ghép vào dự thảo luật quy hoạch đô thị - nông thôn (giai đoạn 1: nghiên cứu cho 3 đô thị loại I)

Nhiệm vụ 4: Tổng hợp, rà soát, đánh giá tác động của nước biển dâng theo kịch bản hiện hành với quy hoạch phát triển các đô thị ven biển loại 1 và 2 nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý phát triển đô thị ven biển (giai đoạn 1: nghiên cứu cho các đô thị loại 1 và 2 ven biển vùng bắc trung bộ)

Nhiệm vụ 5: Tổng hợp, rà soát, đánh giá hiện trạng và quy hoạch nông thôn tại các huyện giáp ranh các thành phố lớn nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản pháp luật ngành Xây dựng trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý phát triển tại các vùng ven đô thị lớn (Giai đoạn 1: nghiên cứu cho vùng ven 05 thành phố trực thuộc Trung ương)

Hội đồng đánh giá về cơ bản 05 nhiệm vụ trên đã bám sát mục tiêu, yêu cầu so với đề cương dự toán đã được phê duyệt. Nội dung của các nhiệm vụ đã được chỉnh sửa theo đánh giá, góp ý trong cuộc họp rà soát tiến độ tháng 12/2023. Tuy nhiên, các nhiệm vụ cần cập nhật thêm một số văn bản mới nhất và làm rõ nét các kiến nghị, đề xuất. Hội đồng đã góp ý, đưa ra các yêu cầu về nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện cụ thể đối với từng nhiệm vụ và gợi ý những vấn đề chưa giải quyết hết trong nhiệm vụ lần này có thể đề xuất tiếp tục nghiên cứu trong nhiệm vụ năm 2024.

Các nhiệm vụ hỗ trợ chi gián tiếp bao gồm:

Nhiệm vụ 6: Bổ sung sách báo, tạp chí chuyên ngành thường kỳ và duy trì hoạt động của thư viện

Nhiệm vụ 7: Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý, nghiên cứu của cán bộ

Đây là 02 nhiệm vụ do các phòng ban chức năng của Viện thực hiện. Trên thực tế, đây là các công việc phục vụ cho công tác nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ trong Viện. Hội đồng đánh giá hai nhiệm vụ đạt yêu cầu, nhưng cần sắp xếp, bố cục lại sản phẩm và bổ sung thêm chứng từ có liên quan.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Hoàng Vĩnh Hưng yêu cầu các nhóm thực hiện khẩn trương hoàn thiện theo góp ý của hội đồng và nộp lại sản phẩm cho phòng Quản lý khoa học kỹ thuật cuối tuần này để sớm trình nghiệm thu cấp Bộ.

(Nguồn:viup.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website