Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040

Quy mô: diện tích nội thị khoảng 8.400 ha và ngoại thị khoảng 2.700 ha

Quyết định phê duyệt số: 339/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Năm thực hiện: 2023

Quy hoạch chung đô thị khác