Nghiệm thu nhiệm vụ “Rà soát, chỉnh sửa QCKT quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình nghĩa trang QCVN 07-10:2016”

Ngày 4/12/2021, Hội Môi trường xây dựng Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Rà soát, chỉnh sửa QCKT quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình nghĩa trang QCVN 07-10:2016” do PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường – Viện trưởng chủ nhiệm cùng các chuyên gia VIUP thực hiện.

TS. Vũ Tuấn Vinh báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Vũ Tuấn Vinh báo cáo tóm tắt nội dung đã nghiên cứu. Theo đó, mục tiêu của nhiệm vụ là soát xét, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung của QCVN 07-10:2016/BXD nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, thiết kế và quản lý vận hành nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa tang phù hợp với thực tế sử dụng, hướng tới việc sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung nghiên cứu mà nhóm đã thực hiện bao gồm rà soát, đánh giá việc thực hiện QCVN 07-10:2016/BXD; Rà soát, đánh giá những vấn đề mâu thuẫn, chưa quy định đầy đủ, hoặc có sự chồng chéo giữa QCVN 07-10:2016 với các quy định trong các văn bản pháp quy, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn đã được ban hành và còn đang có hiệu lực; Rà soát các nghiên cứu mới về lĩnh vực nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa tang có khả năng áp dụng tại Việt Nam cần phải quy định trong quy chuẩn kỹ thuật; Đề xuất các nội dung QCVN 07-10:2016/BXD cần chỉnh sửa; Xây dựng khung dự thảo QCVN 07-10:202x/BXD và Xây dựng dự thảo QCVN 07-10:202x/BXD dựa trên khung dự thảo đã được xác định để trình nghiệm thu, ban hành. Sản phẩm của nhiệm vụ gồm phần thuyết minh nhiệm vụ và dự thảo QCVN 07-10:202x/BXD.

GS. TS. Lê Vân Trình - Chủ tịch hội đồng  kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, sau khi tổng hợp các ý kiến của các thành viên hội đồng, GS. TS. Lê Vân Trình - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu nhất trí nghiệm thu kết quả của nhiệm vụ trên cơ sở đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung mục lục, lập bảng so sánh giữa rà soát QCVN 07-10:2016/BXD và những nội dung đề xuất mới trong dự thảo QCVN 07-10:202x/BXD, bổ sung kết luận và kiến nghị để hoàn thiện nội dung của nhiệm vụ.

Quang cảnh chung

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website