Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN “Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch không gian xung quanh mặt nước trong các khu đô thị mới, khu đô thị hiện hữu chỉnh trang - Yêu cầu thiết kế”

Sáng 17/5/2024, VIUP tổ chức hội đồng khoa học kỹ thuật cấp cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ KHCN “Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch không gian xung quanh mặt nước trong các khu đô thị mới, khu đô thị hiện hữu chỉnh trang - Yêu cầu thiết kế”. Phó Viện trưởng VIUP Phạm Thị Nhâm làm Chủ tịch hội đồng. Tham gia hội đồng có Viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng, các thành viên phản biện và thành viên hội đồng.

ThS.KTS Nguyễn Việt Dũng trình bày nội dung nghiên cứu

Theo ThS.KTS Nguyễn Việt Dũng – Chủ nhiệm đề tài, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể đối với công tác quy hoạch, thiết kế cảnh quan cho không gian xung quanh mặt nước, là những chỉ dẫn khuyến khích để đảm bảo khai thác các giá trị cảnh quan, không gian, yếu tố văn hóa lịch sử, yếu tố tạo dựng không gian mở phục vụ cộng đồng; đặc biệt chưa có các quy định về bề mặt phủ trong điều kiện thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. Quy chuẩn QCVN 07:2023 về Hạ tầng kỹ thuật đã đưa ra các yêu cầu chung đối với các hệ thống hạ tầng. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn mang tính đặc thù về một số lĩnh vực hạ tầng gắn với không gian xung quanh mặt nước, ví dụ thiết kế hệ thống thoát nước đảm bảo hỗ trợ tiêu thoát nước, tạo cảnh quan, xử lý ô nhiễm hay hệ thống kè mềm, kết hợp không gian có thể sử dụng cho giao thông, không gian công cộng phục vụ đa mục đích đồng thời có vai trò vùng lưu chưa tạm thời, chưa có những định hướng cho việc kết hợp yếu tố hạ tầng thích ứng BĐKH với không gian xung quanh mặt nước như thế nào.

Việc nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn không gian xung quanh mặt nước theo hướng tích hợp, gắn kết chức năng xanh, tự nhiên cũng hỗ trợ và góp phần cụ thể hóa các nội dung về phát triển đô thị xanh, ứng phó với BĐKH trong chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, kế hoạch thích ứng với BĐKH và đề án phát triển đô thị ứng phó BĐKH giai đoạn đến 2030. Trên lĩnh vực Quy chuẩn – tiêu chuẩn, tại Việt Nam, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, ngành xây dựng cần phải duy trì một hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiên tiến, đồng bộ, luôn được hoàn thiện, cập nhật, theo kịp bước phát triển về công nghệ kỹ thuật, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế và thu hút vốn đầu tư. Trên tinh thần đó, việc hoàn thiện, đề xuất các tiêu chuẩn, kỹ thuật mới là một việc làm cần thiết và cấp bách, trong đó có nội dung về tiêu chuẩn thiết kế đối với không gian gắn với mặt nước đô thị.

Qua nghiên cứu tổng quan và đánh giá hiện trạng quy hoạch và thiết kế không gian xung quanh mặt nước đô thị hiện nay tại Việt Nam, đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác quy hoạch không gian xung quanh mặt nước đô thị, nhóm nghiên cứu đã đề xuất dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch không gian xung quanh mặt nước trong các khu đô thị mới, khu đô thị hiện hữu chỉnh trang - Yêu cầu thiết kế”. Khi tiêu chuẩn này được ban hành chính thức, nó sẽ là tài liệu quan trọng để các nhà thiết kế, nhà quản lý tham chiếu trong quá trình lập và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Tại cuộc họp các ủy viên phản biện và thành viên hội đồng đều cho rằng đề tài này khó, đặc thù, chưa có nghiên cứu trước đây. Các thành viên đề nghị nên làm rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cân đối lại các chương, làm rõ một số khái niệm…  

Kết luận cuộc họp, chủ tịch hội đồng Phạm Thị Nhâm cho rằng đề tài cần xác định lại, làm rõ phạm vi và đối tượng nghiên cứu bám sát theo đề cương nhiệm vụ được phê duyệt, nêu rõ sự cần thiết xuất phát từ những bất cập nảy sinh trong quá trình lập quy hoạch thực tế hiện nay, bổ sung thêm đánh giá tổng quan và hiện trạng không gian xung quanh mặt nước tại các khu đô thị mới, khu đô thị hiện hữu chỉnh trang, bổ sung thêm cơ sở lý luận… PVT Phạm Thị Nhâm đề nghị nhóm nghiên cứu tập trung thêm chuyên gia, khẩn trương hoàn thiện nội dung theo ý kiến của hội đồng để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu.

(Nguồn:viup.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website