Đào tạo chuyên ngành QH

Chuyên ngành đô thị và nông thôn tại Việt Nam
Chuyên ngành đô thị và nông thôn tại Việt Nam

1. Khái quát một số vấn đề chung Trong hơn 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta đã thực hiện thành công chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website