Vai trò QHXD trong hệ thống QHQG

Đổi mới công tác QHHT HTKT trong hệ thống QHĐT tại Việt Nam
Đổi mới công tác QHHT HTKT trong hệ thống QHĐT tại Việt Nam

Hệ thống hạ tẩng kỹ thuật (HTKT) đô thị là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo cho sự hình thành và phát triển đô thị, hệ thống HTKT đô thị được quy hoạch, xây dựng và vận hành tốt không chỉ góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân đô thị mà còn góp phần thúc đầy sự phát triển kinh tế đô thị, tạo ra sự phồn vinh cho đô thị và hướng đô thị đến sự phát triển bền vững.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website