Kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018

          BỘ XÂY DỰNG

 VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  42/TB-VQHQG

                           Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018   

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT- BNV, ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành ban hành Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT- BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định 366/QĐ-VQHQG ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia về tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2018.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng là: 65 chỉ tiêu.

   2. Số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển là: 65 thí sinh.

3. Số thí sinh tham dự phỏng vấn là:  65 thí sinh.

4. Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 : Kết quả trúng tuyển

5. Thời gian, địa điểm niêm yết kết quả: Từ ngày 21/9/2018 tại Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Số 10 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội và trên website: www.info.viup.vn.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban lãnh đạo;

- Các đơn vị thuộc Viện;                                   

- Các thí sinh (để biết);

- Lưu HĐTD, TCHC.

                                                                                                                                                                                                  

                                                         

                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                     VIỆN TRƯỞNG

                 (Đã ký và đóng dấu)

 

 

                    Lưu Đức Cường

 

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website