Tư liệu
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

Giới thiệu

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị là một môn khoa học tổng hợp thuộc nhiêu lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lí, tự nhiên, kĩ thuật và nghệ thuật... cốt lõi của vấn đề quy hoạch xây dựng phát triển đô thị là "tổ chức không gian đô thị". Nó là lời giải chung tổng hợp các vấn đề ở đô thị cho từng giai đoạn phát triển và là cái sườn cơ bản để chỉ đạo thực hiện xây dựng cho mỗi đô thị.

Để có được lời giải đúng cho những vấn đề lớn và những giải pháp cụ thể nhằm xây dựng một đô thị hợp lí, hài hòa giữa sự phát triển của con người, xã hội và thiên nhiên trong sự phát triển bền vững là một vấn đề rất khó khăn, phức tạp. Nó đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu, học hỏi và hiểu biết phương pháp công tác một cách nhuần nhuyễn có khoa học.

Trước đây, giáo trình "Quy hoạch xây dựng đô thị" giảng dạy ở Trường đại học Kiến trúc Hà Nội đã được tập thể các cán bộ giảng dạy trong trường tập trung nghiên cứu biên soạn và đã xuất bản 2 cuốn chính thức vào năm 1982 và 1991.

Nội dung

Lời nói dầu          3

PHẦN MỘT        

khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị              

Chương I : KHÁI NIỆM CƠ BẢN  VỀ ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH

                  XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ               

1.1. Điểm dân cư đô thị  5

1.2. Phân loại đô thị         6

1.3. Phân cấp quản lí dô thị          10

1.4. Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của công tác quy hoạch

xây dựng đô thị 10

1.5. Lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị       11

Chương II : ĐÔ THỊ HÓA VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ        

2.1. Đô thị hóa   15

2.2. Lược thảo về quá trình phát triển đô thị thế giới        21

2.3. Khái quát quá trình phát triển đô thị Việt Nam            31

2.4. Những xu thế và quan điểm và quy hoạch phát triển đô thị  39

PHẦN HAI           

Thiết kế quy hoạch xây dựng phát triển đô thị   

Chương III : THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHUNG CẢI TẠO

                     VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ              

3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch chung xây dựng đô thị     62

3.2. Xây dựng các tiền đề phát triển đô thị            64

3.3. Định hướng phát triển không gian đô thị       76

3.4. Định hướng quy hoạch cải tạo và xây dựng hạ tầng kĩ thuật  94

3.5. Quy hoạch xây dựng đầu 5 đến 10 năm          95

Chương IV. QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC KHU

              CHỨC NĂNG TRONG DÔ THỊ        

4.1. Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp            96

4.2. Quy hoạch xây dựng kho tàng            101

4.3. Khu đất dân dụng đô thị       110

4.4. Quy hoạch khu trung tâm đô thị và hệ thống trung tâm dịch vụ

       công cộng đô thị        124

4.5. Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị            137

4.6. Quy hoạch khu cây xanh đô thị          166

4.7. Khu đất đặc biệt       173

Chương V: THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ             

5.1. Xác định các yếu tố ảnh hưởng quy hoạch khu đất    176

5.2. Phân tích đánh giá về khu đất và xác định nhiệm vụ quy hoạch           192

5.3. Bố cục quy hoạch kiến trúc  193

5.4. Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của quy hoạch chi tiết     203

Chương VI: QUY HOẠCH CẤU TẠO THÀNH PHỐ 

6.1. Ý nghĩa và mục đích 207

6.2. Nội dung của quy hoạch cải tạo đô thị             207

6.3. Về vấn đề phân đất trong quy hoạch cải tạo thành phố          212

Chương VII : QUẢN LÍ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG DÔ THỊ            

7.1 Khái niệm cơ bản      214

7.2. Thực trạng và định hưóng quản lí quy hoạch                215

7.3. Quản lý Nhà nước về hoạch và xây dựng đô thị và xây dựng

đô thị nước ta    224

7.4. Tổ chức quản lí Nhà nước về quy hoạch và xây dựng đô thị   241

Tài liệu tham khảo           249