Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035

Quy mô: 6.050 km2

Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018

Năm hoàn thành: 2018

Quy hoạch vùng khác