Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030

Vị trí: vùng tỉnh Hà Nam

Quy mô:  86.018,4 ha

Quyết định phê duyệt số: 1055 / QĐ-UBND, ngày 7 tháng 6 năm 2019

Năm thực hiện: 2019

Quy hoạch vùng khác