Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: thành phố Nam Định

Quy mô: 187,99 ha

Quyết định phê duyệt số: 1442/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 9 năm 2020

Năm thực hiện: 2020

Quy hoạch chung đô thị khác