Tình hình triển khai dự án Luật Quản lý phát triển đô thị

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo tình hình triển khai dự án Luật Quản lý phát triển đô thị gửi Bộ Tư pháp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Tư pháp đã có đề nghị tại Tờ trình số 05/TTr-BTP ngày 23/01/2019 về Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại cuộc họp ngày 15/02/2019 (theo Giấy mời họp số 48/GM-BTP ngày 13/02/2019).

Bộ Xây dựng báo cáo về việc chuẩn bị và dự kiến tiến độ trình dự án Luật Quản lý phát triển đô thị như sau: Theo Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, dự án Luật Quản lý phát triển đô thị thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6). Tháng 03/2018, hồ sơ dự án Luật Quản lý phát triển đô thị đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thẩm tra (Tờ trình số 85/TTr-CP ngày 27/3/2018). Tháng 04/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tại phiên họp thứ 23, theo đó dự án Luật Quản lý phát triển đô thị cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, khi đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội xem xét tại thời điểm thích hợp (Thông báo số 1691/TB-TTKQH ngày 20/4/2018).

Hiện nay, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội (Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban về các vấn đề xã hội), dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị đang tiếp tục được Bộ Xây dựng nghiên cứu, hoàn thiện nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa Luật này với các Luật: Quy hoạch đô thị, Xây dựng, Nhà ở, Đất đai, Đầu tư và các luật khác có liên quan; xác định rõ nội hàm và phạm vi điều chỉnh…

Theo Bộ Xây dựng, Dự án Luật Quản lý phát triển đô thị quy định nhiều vấn đề mới và tương đối rộng, liên quan đến nhiều luật hiện đang dự kiến hoặc đã có trong chương trình sửa đổi, bổ sung như Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở...; Vấn đề đất đô thị cần được Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp nghiên cứu, đồng thời trong quá trình soạn thảo Luật Quản lý phát triển đô thị và sửa đổi Luật Đất đai. Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện các quy định của Luật Đất đai hiện hành và định hướng sửa đổi luật này, trình Chính phủ sau năm 2020.

Ngoài ra, trong quá trình thẩm tra và cho ý kiến, các Ủy ban của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra một số yêu cầu tương đối lớn trong việc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự án Luật Quản lý phát triển đô thị như: phạm vi điều chỉnh của Luật; một số vấn đề mới như phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh; nguồn lực tài chính phát triển đô thị.., do vậy đòi hỏi thêm nhiều thời gian để nghiên cứu các vấn đề rộng hơn và sâu sắc hơn, khảo sát đánh giá thực tiễn địa phương cũng như kinh nghiệm quốc tế, từ đó phân tích, tiếp thu, giải trình một cách cụ thể, kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo Luật.

Từ những phân tích nêu trên, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Quản lý phát triển đô thị với các luật liên quan, Bộ Xây dựng đề nghị được tiếp tục nghiên cứu và trình dự án Luật Quản lý phát triển đô thị sau năm 2020.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website