Projects
Find projects
< Back

Construction planning Revolutionary War Zone intercity ATK Thai Nguyen - Tuyen Quang - Bac Kan 2030

Location: huyện Định Hóa, Đại Từ và Phú Lương (Thái Nguyên); huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa và TP.Tuyên Quang (Tuyên Quang); huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).

Area: 5.692,0 km2

Aproval decision: số 419/QĐ-TTg Date 17/3/2016

Implementation:: 2016

Regional Planning Other